wierzyciel i spłata zadłużenia

Zobowiązanie wobec wierzyciela powstaje po podpisaniu umowy o świadczenie finansowe. Może nim być pożyczka na dowód dla zadłużonych, kredyt lub inna forma, na przykład umowa sprzedaży ratalnej. Wierzyciel ma szereg praw i uprawnień, które może wykorzystać w sytuacji, kiedy osoba, która zaciągnęła zobowiązanie nie wywiązuje się z umowy, a więc nie płaci w terminie ustalonych wcześniej rat.

Wierzycielem jest nie tylko bank

Choć sama nazwa kojarzona jest przede wszystkim z bankami i firmami pożyczkowymi, to w rzeczywistości wierzycielem może zostać każdy podmiot, wobec którego powstało zobowiązanie finansowe. Wierzycielami zatem mogą być również:

  • osoby prywatne, wobec których powstały zobowiązania finansowe lub zostały zasądzone (np. alimenty, wtedy mówi się o wierzycielu alimentacyjnym lub inne świadczenia finansowe – wierzyciel osobisty)
  • przedsiębiorcy, u których kupiono produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności albo zawarto umowę sprzedaży ratalnej lub umowę abonamentową.

Wierzyciel a postępowanie wobec dłużnika

Podpisując umowę z wierzycielem zobowiązujemy się do regulowania płatności w wyznaczonym terminie. Jeśli się tego ne robi, bez względu na powód, wierzyciel ma prawo wystosować przeciwko nam odpowiednie postępowanie.

Może on narzucić odsetki za opóźnienie w spłacie (ustawowo maksymalna wysokość odsetek za zwłokę w skali roku wynosi 14 proc.) lub też inne dodatkowe koszty, które związane są z wynajęciem firmy windykacyjnej. Większe instytucje posiadają własne oddziały zajmujące się windykacją. Kolejnym krokiem w celu odzyskania należności będzie rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Wierzyciel ma prawo do wybrania komornika na terenie całej Polski, o ile przedmiotem egzekucji nie jest nieruchomość. W takim przypadku wybierany jest komornik z sądu rejonowego właściwego dla adresu nieruchomości. Wierzyciel może również zlecić komornikowi poszukanie informacji dotyczących majątku dłużnika. W ostateczności ma prawo do przekazania długu innemu podmiotowi na drodze cesji.